image description
GegevensbeschermingLees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.
 
Contact
Onze openingstijden

Maandag tot donderdag 9:00 tot 18:00 uur

+49 30 340 92 963

Let op onze openingstijden voor de feestdagen.
Meer informatie vindt u
hier.

Gegevensbescherming

Lees hier
hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en verwerken deze gegevens daarom in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming volgens de EU-DSGVO. Met de volgende informatie over gegevensbescherming willen wij u informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. In het bijzonder willen wij dat u weet hoe wij uw gegevens verwerken, op welke manier en waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een verwijzing naar uw persoon mogelijk maken, op grond waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken geen geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde persoonsgegevens van u. Onze privacyverklaringen zijn daarom van toepassing op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die wij in onze bestandssystemen opslaan of zullen opslaan. Wij verzekeren u dat wij uw persoonsgegevens op een voor u begrijpelijke, rechtmatige wijze zullen verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden en niet op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Bovendien beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde, onrechtmatige verwerking en tegen verlies.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van uw gegevens is rechtmatig indien u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden te verwerken. Voorts is de verwerking van uw gegevens rechtmatig indien zij noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek worden uitgevoerd. De verstrekking van uw persoonsgegevens is op verschillende momenten vereist voor de levering van een of meer diensten. Wij slaan uw gegevens op wanneer u een boeking maakt op onze websites of ons een boekingsaanvraag stuurt. Wij slaan uw gegevens ook op als u ons telefonisch opdracht geeft om een dienst voor u te boeken of als u telefonisch een boekingsaanvraag doet. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren de overeenkomst te sluiten of de opdracht uit te voeren, of zullen wij een bestaande overeenkomst niet meer kunnen uitvoeren en eventueel moeten beëindigen.

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Voorwaarden voor uw toestemming

Overeenkomstig artikel 7 EU-DSGVO is uw toestemming vereist voor de verwerking, opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens. U geeft ons deze toestemming voor de gespecificeerde doeleinden wanneer u ons uw gegevens verstrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die u ons hebt gegeven voordat de EU GDPR van kracht werd, d.w.z. vóór 25 mei 2018. De herroeping geldt alleen voor toekomstige verwerking, niet voor verwerking die al heeft plaatsgevonden. U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen in overeenstemming met artikel 15 EU-DSGVO en § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Bovendien hebt u te allen tijde het recht te verzoeken om verwijdering van uw gegevens overeenkomstig artikel 17 EU-DSGVO of § 35 BDSG, blokkering of correctie overeenkomstig artikel 16 EU-DSGVO, beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 EU-DSGVO alsmede dataportabiliteit overeenkomstig artikel 20 EU-DSGVO.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 77 EU-DSGVO of § 19 BDSG. Dit geldt niet voor gegevens die in strijd zijn met een wettelijke bepaling, in het bijzonder facturerings- of boekhoudkundige gegevens. U verzekert ons, indien u gegevens van een andere reiziger doorgeeft, dat u de uitdrukkelijke toestemming van de andere reizigers heeft om de persoonsgegevens aan ons door te geven.

Verwerking van bijzondere categorieën

Wij verwerken of bewaren geen persoonsgegevens die betrekking hebben op raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, genetische gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens over het seksuele leven of seksuele geaardheid.

Welke van uw persoonsgegevens hebben wij nodig en welke slaan wij op

In het geval van een boeking vragen en bewaren wij de volgende stamgegevens: Uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. In geval van een boeking kunnen wij gezondheidsgegevens blijven opvragen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de reiziger(s), die wij echter niet opslaan: b.v. mate van lichamelijke handicap, zwaar gehandicapte ID, voedselintoleranties, allergieën, zwangerschap. In het geval van een boekingsaanvraag slaan wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer op en verwerken wij deze. Als u ons opdracht geeft een vlucht voor u te regelen en u reist naar een land waarvan de regelgeving de verstrekking van API (Advanced Passenger Information) vereist, Wij hebben ook uw voor-, achter- en middelnamen nodig, zoals die in uw paspoort staan vermeld, uw paspoortnummer, de geldigheidsduur van uw paspoort, het land van afgifte, uw nationaliteit en uw geboortedatum.

De volgende landen verlangen momenteel van elke reiziger paspoortgegevens vóór de reis: Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Bahrein, Italië, Zwitserland, Bangladesh, Japan, Spanje, Brazilië, Canada, Sri Lanka, China, Qatar, Zuid-Afrika, Duitsland, Korea, Tsjechië, VK, Malta, VS, India, Nederland, Cyprus, Indonesië, Oostenrijk.

Volgens de Amerikaanse wetgeving worden reis- en boekingsgegevens, de zogeheten Passengers Name Records (PNR), vóór de reis door de luchtvaartmaatschappijen aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) doorgegeven. Dit geldt voor vluchten naar, vanuit of via de VS. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de bestrijding van terrorisme en andere ernstige misdrijven.

Deze gegevens kunnen worden vergeleken met andere gegevens. PNR-gegevens worden 3 jaar en 6 maanden bewaard en kunnen met andere autoriteiten worden gedeeld. Naast deze gegevens zijn er de gegevens uit uw paspoort, de Advanced Passenger Information (API). Een gedetailleerde uitleg over het gebruik van uw gegevens is te vinden in Besluit 2004/535/EG van de Commissie van de EU.

De luchtvaartmaatschappijen zullen de passagiersgegevens vanaf 25 mei 2018 doorgeven aan de centrale eenheid passagiersgegevens van de BKA. De gegevens worden gedurende vijf jaar door het BKA bewaard. Onder andere naam, zitplaats, e-mail, telefoonnummers de reisroute, hotels, huurauto's, creditcardnummer, aantal stuks bagage, lidmaatschap van een frequent flyer-programma, reisgenoten, speciale maaltijdverzoeken en andere details worden opgeslagen, geanalyseerd en doorgegeven aan andere lidstaten. Dit geldt voor vluchten buiten de EU, in Duitsland ook voor vluchten binnen de EU en Duitsland.

Geautomatiseerde besluitvorming

In overeenstemming met artikel 22 van de EU-verordening inzake gegevensbescherming, maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering om de zakelijke relatie tot stand te brengen en uit te voeren.

Deling van uw gegevens met derden

Om een dienst te kunnen verlenen, delen wij uw persoonsgegevens met derden. Daartoe behoren luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, hotels, aanbieders van vakantieappartementen, verzekeringsmaatschappijen, reis- en transferbedrijven en kredietkaartmaatschappijen. Wij verzekeren u dat wij de gegevens alleen aan derden doorgeven die noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst. Wij geven uw gegevens ook alleen door aan bedrijven die bij ons bekend zijn. Verder zullen wij vragen om uw bankgegevens en/of creditcardgegevens, maar deze zullen nooit door ons worden opgeslagen. Indien een boeking op onze website of een telefonische boeking het noodzakelijk maakt dat u de door u geboekte dienst onmiddellijk betaalt, wordt u doorgestuurd naar een externe betalingsverwerker.

Luchtvaartmaatschappijen / consolidators wij sturen uw voor- en achternaam, uw adres, uw geboortedatum, telefoonnummer, en uw bank- of creditcardgegevens. Huurautobedrijven wij sturen uw voor- en achternaam, evenals uw geboortedatum, hotels, aanbieders van vakantiehuizen, ontvangen van ons uw voor- en achternaam reisaanbieders en transferbedrijven, ontvangen van ons uw voor- en achternaam en telefoonnummer. Verzekeringsmaatschappijen ontvangen van ons uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres en geboortedatum. Credit card maatschappijen, ontvangen van ons uw credit card gegevens, uw voor- en achternaam.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen

Wij geven uw gegevens alleen door aan landen buiten de Europese Unie voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van de opgedragen diensten of wettelijk verplicht is of u ons uw toestemming hebt gegeven (bv. voor langeafstandsreizen).

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens uit reserveringsaanvragen, per telefoon, e-mail of via onze website worden na 6 maanden volledig gewist. Dit omvat uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, alle informatie over de 2e reiziger, alle e-mailcorrespondentie.

Alle andere gegevens worden overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen bewaard en vervolgens gewist. In ieder geval zullen wij u schriftelijk informeren over de correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wettelijke vereisten

Wij zijn onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen, zoals de commerciële en fiscale bewaartermijnen krachtens het Duitse Wetboek van Koophandel. In overeenstemming met § 257 HGB zijn wij verplicht de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw boeking te bewaren om een volledige handelsboekhouding te kunnen voeren en ook om alle informatie te kunnen verstrekken die relevant is voor onze belastingheffing in overeenstemming met § 147 AO.

Belangenafweging

Uw gegevens kunnen door ons of door derden worden gebruikt ter bescherming van legitieme belangen.
Dit wordt gedaan voor de volgende doeleinden:

 • Boekhoudkundige doeleinden (externe leverancier)
 • Het waarborgen van IT-veiligheid en IT-ontwikkeling (extern en intern)
 • Reclame- en marketingdoeleinden (extern en intern)

Belangenafweging

.

Wij gebruiken geen social media plugins op onze websites

.

Nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig. U hoeft geen verdere informatie te verstrekken. U ontvangt een bevestigingsmail met een activeringslink. Wanneer u op deze activeringslink klikt, wordt uw e-mail ingevoerd in ons nieuwsbriefsysteem. Wij gebruiken deze e-mail uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde nieuwsbrief en geven deze niet door aan derden. U kunt de verzending van de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, bijvoorbeeld via de link "Nieuwsbrief afmelden" in de nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven bevatten afbeeldingen die ons in staat stellen te herkennen of en wanneer een e-mail is geopend. Ook als op een link in een nieuwsbrief wordt geklikt, slaan wij dat op. Wij weten niet wie een nieuwsbrief heeft geopend of wie op welke link heeft geklikt. Wij gebruiken de gegevens echter alleen statistisch (d.w.z. zonder persoonlijke verwijzing) om onze nieuwsbrieven en aanbiedingen te optimaliseren en om de interesses van klanten beter te begrijpen.

Hotelbeoordeling

Zodra u een boeking heeft gemaakt, ontvangt u van ons een e-mail met een link naar een hotelbeoordeling. De hotelrating is volledig anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden niet gepubliceerd. Uw e-mail wordt gedurende een periode van 3 maanden bewaard, tenzij u de vouchercode die u hebt ontvangen op een van onze websites inwisselt voordat de 3 maanden zijn verstreken. In dat geval zal uw e-mail onmiddellijk worden verwijderd.

Hotelbeoordeling

Uw informatie wordt gecodeerd van uw computer naar onze server en vice versa via het internet met 128-bit TLS-encryptie (Transport Layer Security), of beter bekend als SSL (Secure Socket Layer). U kunt dit herkennen aan het feit dat het slotsymbool op de statusbalk van uw browser gesloten is en de adresregel begint met https://.

Cookies

Wij gebruiken momenteel geen cookies op onze websites.

Logfiles

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk als logboek op onze webserver opgeslagen. Deze gegevensrecord bestaat uit:

 • De pagina vanwaar het bestand werd opgevraagd
 • de naam van het bestand dat werd opgevraagd
 • de datum en het tijdstip van het verzoek
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • De toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden)
 • Type gebruikte webbrowser
 • IP-adres van de aanvragende computer, dat wordt afgekort zodat een persoonlijke referentie niet produceerbaar is.
 • Gegevens over personen of hun individuele gedrag worden hier niet verzameld.
 • De gegevens worden aan het eind van de dag om 24:00 uur gewist.

Ihre Rechte

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 EU-DSGVO). Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken. U hebt het recht op rectificatie (artikel 16 EU GDPR), informatie (artikel 15 EU GDPR) en verwijdering (artikel 17 EU GDPR) van uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht op gegevensoverdracht (artikel 20 EU-DSGVO).

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht van klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit in uw deelstaat of geldend worden gemaakt op de plaats van de betreffende schending. Een actuele lijst van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten vindt u op: Regelgevende instanties.

Om uw toestemming voor het gebruik van gegevens in te trekken, informatie te vragen over het wissen, corrigeren of blokkeren van gegevens, stuurt u ons een e-mail of belt u ons.

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is de exploitant van deze website:
BlueFields GmbH
Ufnaustrasse 11
10553 Berlin

Eventuele vragen kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming: info@unserenfirmennamen.de vervang onze bedrijfsnaam door blauwe velden. Of schriftelijk op bovenstaand adres.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 15.05.2020